WEBSITE AND APPLICATION

โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย หรือเรียกอีกอย่างว่า Website Application คือโปรแกรมที่ได้พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การทำงาน หรือการแก้ไขปัญหา เฉพาะด้านที่เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้