CONTACT US

086-366-0147

WAREHOUSE MANAGEMENT


เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดการคลังสินค้าช่วยควบคุมการจัดเก็บ เบิกถอน ตรวจนับสินค้า และโยกย้ายของสินค้าอย่างมีระบบ และมีเอกสารกำกับทุกขั้นตอนระบบคลังเสมือน ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้นสามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุดเดียวการใช้ระบบ Barcode และ RFID เพิ่มความถูกต้องแม่นยำและลดความผิดพลาดในการจัดการ

WMS ช่วยอะไรคุณ

การสั่งสินค้าและรับสินค้า

(Order and Receiving)


พนักงานดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจาก Supplier/Vender เพื่อนำมาเตรียมกระจายสินค้าหลังจากนั้นสินค้าจะถูกนำมาส่งยังคลังสินค้า ที่ระบุไว้ตามใบสั่งซื้อ

การจัดเก็บสินค้า

(Put-Away)


สินค้าที่มาจากการสั่งซื้อจะถูกจัดเก็บตามตำแหน่งที่ระบุไว้อย่างเหมาะสมโดยแต่ละล็อตจะถูกเรียงให้สนับสนุนรูปแบบของ FIFO/LIFO ตามเงื่อนไขของสินค้าหรือกลุยุทธ์การจัดการสินค้า

การนำสินค้ามาบรรจุเพื่อรอส่ง

(Picking and Packing)


ทางคลังสินค้าจะได้รับ Order (คำสั่งซื้อ-สินค้า) จากใบสั่งซื้อ (PO) มาเพื่อเตรียมสินค้าจัดส่งโดยจะดำเนินการหยิบสินค้าตามรายการสั่งซื้อที่ระบุไว้แล้วนำมารวมกันที packing zone

การขนส่งสินค้า

(Logistics)


กำหนดเส้นทางการขนส่งไปยังลูกค้าหรือปลายทางที่ต้องการโดยเรียงลำดับจากระยะทางที่ใกล้ที่สุดไปยังไกลสุดรวมไปถึงการเฝ้าติดตามการดูแลบำรุงรักษารถขนส่งสินค้าอีกด้วย

ทำให้การจัดการคลัง
สินค้าเป็นเรื่องง่าย


  • สามารถดูภาพรวมการจัดเก็บสินค้าและประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่โดยรวมได้แม้ไม่ได้อยู่หน้างาน
  • เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาสินค้าเพื่อเบิกจ่ายหรือโอนย้ายโดยการเห็นภาพรวมได้ทันทีว่าสินค้าเก็บอยู่ที่ใดบ้าง
  • ช่วยการวางแผนตัดสินใจ จัดเส้นทางการจัดเก็บและหยิบสินค้าได้

เรามีทีมงานที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมกับการดำเนินงานทางธุรกิจได้อย่างสอดคล้องและลงตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

  • ถนนโปษยานนท์ ตำบลบางปลาสร้อย
  • อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • 2000
  • info@802digitalmedia.com
  • 086-366-0147
  • 095-882-7427