Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ (อัจฉริยะยังไง?)

โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ 2566

Smart Warehouse คืออะไร?

Smart Warehouse หรือคลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การรับเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้ายสินค้าโดยไร้รอยต่อ ดำเนินการได้รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยำ และลดโอกาสในการเกิดปัญหาต่าง ๆ 


Smart Warehouse อัจฉริยะยังไง?

ลักษณะของ Smart Warehouse เป็นการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและกระบวนการที่มาขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลัง การที่จะใช้ระบบ Automatic ได้นั้น ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องไหลอยู่ในระบบได้อย่างไม่หยุดชะงัก ตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามา ระบุตำแหน่งการจัดเก็บ รวมถึงการเบิกสินค้าออก ทุกกระบวนการดังกล่าวต้องเกิดขึ้นโดยไร้รอยต่อ บริษัทที่มีระบบคลังสินค้าแบบ Smart Warehouse มักใช้งานระบบ WMS (Warehouse Management System) เพื่อดูภาพรวม เก็บสถิติ และบริหารจัดการคลังสินค้า ควบคู่ไปกับการนำเครื่อง Robotic หรือ Semi-Robotic มาทดแทนแรงงาน โดยใช้ข้อมูลสินค้าจากชุดเดียวกัน กระบวนการทำงานซ้ำ ๆ จึงถูกทดแทนด้วย Robotic และลดขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยการ Auto-Analytic จากระบบ


จุดเด่นของ Smart Warehouse

Paperless
การใช้ระบบเข้ามาเก็บข้อมูลและเชื่อมต่อแต่ละกระบวนการดำเนินงาน จะทำให้บริษัทสามารถลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นใบรายการสั่งซื้อ ใบเบิกสินค้า รวมถึง Report ต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ ทั้งยังเป็นการลดเวลาและขั้นตอนการทำงานให้น้อยลง สวนทางกับคุณภาพที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Scalability
กระบวนการต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ ทำให้หลายบริษัทจำเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น หรืออาจประสบปัญหาทรัพยากรในการบริหารจัดการคลังมีอย่างจำกัดไม่สามารถตอบสนองการเติบโตของธุรกิจได้ อาจก่อให้เกิดความล่าช้า หรือความผิดพลาดที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ การปรับเปลี่ยนลักษณะกระบวนการทำงานภายในคลังให้มีลักษณะของ Smart Warehouse จะเป็นการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของกระบวนการภายในคลังสินค้า และมีความสามารถในการรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้อีกด้วย

Zero human error
เนื่องด้วย Smart Warehouse เป็นลักษณะของ Warehouse ในรูปแบบ automatic หรือ semi-automatic เพราะฉะนั้นแรงงานในแต่ละส่วนสามารถดึงศักยภาพของตนเองในการโฟกัสกับการควบคุมดูแลปัญหาได้ดีกว่า โดยไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำ ๆ โดยที่ไม่จำเป็น ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบ สามารถส่งต่อตาม Flow ของกระบวนการทำงาน ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในการสื่อสาร หรือความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล

Data Analytics
ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการประมวลผลข้อมูลสามารถทำออกมาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายการกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในคลัง โดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ หรือข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ Dashboard หรือ Graph ทำให้ผู้ที่ดูแลในส่วน Managemaent มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น โดยลดขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาอ้างอิงเพื่อช่วยในส่วนของงาน Marketing ได้อีกด้วย 


อยากใช้ Smart Warehouse ต้องทำอย่างไร?
1. วางแผนผังกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจริงภายในคลังสินค้า พร้อม Workflow อย่างละเอียด
2. ใช้ระบบ WMS เข้ามาเก็บข้อมูลและเชื่อมกระบวนการต่าง ๆ ภายในคลังสินค้า พร้อมทั้งช่วยระบุตำแหน่งการจัดเก็บ รายละเอียดสินค้า และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
3. ปรับปรุงการดำเนินงานโดยใช้ลักษณะ Robotic หรือ Semi-robotic ในส่วนนี้เราสามารถค่อย ๆ ต่อยอดจาก Semi-Robotic สู่ Robotic ทั้งหมดได้ เพื่อสร้างความเคยชินในการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

 

สนใจระบบ WMS (Warehouse Management System) ติดต่อเราได้ที่นี่เลย!

 Cr. Image by macrovector on Freepik


บทความที่เกี่ยวข้อง

Smart Warehouse ??????????????????

Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ (อัจฉ...

Smart Warehouse คืออะไร? Smart Warehouse หรือคลังสินค้าอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมการดำเนินงานภายในคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งแต่กา ...

ดูเพิ่มเติม >

Warehouse Management System...

WMS (Warehouse Management System) คือระบบที่จะมาช่วยดำเนินการจัดการคลังสินค้า ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความ ...

ดูเพิ่มเติม >
9 Checklists IT Skill

9 Checklists ทักษะ IT พื้นฐานที่ชาวออฟฟิ...

ปัจจุบันโลกเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริษัทปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้่จริง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างสำคัญ ส่งผล ...

ดูเพิ่มเติม >